Skip links

Luyện TOEIC Reading Part 5 – Các cụm từ thường gặp (common expressions)

Ngoài các loại câu hỏi từ loại, ngữ pháp và từ vựng đặc trưng, bài thi TOEIC Reading Part 5 cũng thường xuất hiện các common expressions mà bạn chỉ cần biết cấu trúc là có thể chọn đáp án. Bài viết dưới đây của Strawberry Toeic sẽ cung cấp cho bạn một số common expressions thường gặp và các ví dụ cụ thể cho chúng.

COMMON EXPRESSIONS (Các cụm từ hay gặp trong TOEIC)

Thỉnh thoảng bài thi TOEIC hỏi những câu rất đơn giản liên quan đến những cụm từ phổ biến hay đi chung với nhau. Chỉ cần bạn phát hiện ra cấu trúc quen thuộc là sẽ biết ngay từ / cụm từ còn thiếu là gì. Ví dụ, nếu bạn thấy “not only” thì biết ngay đáp án phải là “but also”.

 • Not only … but also…
 • Both … and…
 • Either … or…
 • Neither … nor…
 • So … that…
 • Such … that…
 • Too … to
 • In the event of + N
 • In case of + N
 • On arrival
 • So that …

Ví dụ:

1. Not only does Steve sing at a bar, ——- he also serves the patrons.
A. and
B. or
C. but
D. still

2. The city auditorium will be available for ——- private and business functions to local residents and commercial establishments.
A. even
B. both
C. either
D. not only

3. Ms. Choi offers clients ——- tax preparation services and financial management consultations.
A. Only if
B. Either
C. Both
D. Not only

4. The building inspection has been postponed until next week ——- that the electrical work can be completed.
A. also
B. when
C. than
D. so

5. To enroll in any Course, either complete the online form ——- register in person at the Greerson Learning Center.
A. if
B. and
C. or
D. but

6. ——- the Chiba office nor the Nagoya office is hiring.
A. Both
B. But
C. Either
D. Neither

Trên đây là các cụm từ hay gặp, với đầy đủ các ví dụ cụ thể giúp bạn chinh phục điểm tối đa trong bài thi TOEIC Reading Part 5. Hãy luyện tập thật nhiều và khi luyện tập nhớ áp dụng kiến thức trên nhé.

Phương pháp luyện thi TOEIC trên các Part khác

Đánh giá của bạn về bài viết này?