Skip links

Luyện TOEIC Reading Part 5 – Cách làm câu hỏi ngữ pháp – Mệnh đề quan hệ

Tiếp tục với loạt mẹo làm loại câu ngữ pháp, bài dưới đây của Strawberry Toeic sẽ cung cấp các kiến thức cần thiết và mẹo làm loại câu mệnh đề quan hệ (relative clauses) trong bài thi TOEIC Reading Part 5. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Mệnh đề quan hệ (relative clause) chức năng như một tính từ nên nó được dùng để bổ nghĩa cho danh từ.
Noun + Relative clause

*Lưu ý:

  • Mệnh đề quan hệ phải đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa.
  • Mệnh đề quan hệ luôn bắt đầu bằng đại từ quan hệ (who, whom, which, that, whose) hoặc trạng từ quan hệ (where, when, why).

a. Các loại đại từ quan hệ (relative pronouns):

WHO

– Relative pronouns: who
– Used to replace: a person
– Functions in the relative clause: subject

Ví dụ 1:
The company will hire the person. He has previous experience in the industry.
→ The company will hire the person who has previous experience in the industry.

Ví dụ 2:
The person will be hired by the company. He has previous experience in the industry.
The person who has previous experience in the industry will be hired by the company.

WHOM

– Relative pronouns: whom
– Used to replace: a person
– Functions in the relative clause: object

Ví dụ 1:
The girl lives next door to mine. You want to follow her.
The girl whom you want to follow lives next door to mine.

Ví dụ 2:
I want to follow the girl. You talk about her.
→ I want to follow the girl whom you talk about.

WHICH

– Relative pronouns: which
– Used to replace: a thing / an animal
– Functions in the relative clause: subject or object

Ví dụ 1:
This is the book. I like it.
→ This is the book which I like.

Ví dụ 2:
The book is good. You bought it yesterday.
The book which you bought yesterday is good.

Ví dụ 3:
I really like the book. You gave it to me.
→ I really like the book which you gave to me.

THAT

– Relative pronouns: that
– Used to replace: who, whom, which in the defining relative clause
– Functions in the relative clause: subject or object

Ví dụ 1:
This is the book. I like it.
→ This is the book which I like.
= This is the book that I like.

Ví dụ 2:
The girl lives next door to mine. You want to follow her.
The girl whom you want to follow lives next door to mine.
= The girl that you want to follow lives next door to mine.

WHOSE + N

– Relative pronouns: whose + N
– Used to replace: possessive adjective
– Functions in the relative clause: subject or object

Ví dụ 1:
The man is admitted. His experience in this field is extensive.
The man whose experience in this field is extensive is admitted.

Ví dụ 2:
I admit the man. His experience in this field is extensive.
→ I admit the man whose experience in this field is extensive.

Ví dụ 3:
The dog bit me. I had pulled its tail.
→ The dog whose tail I had pulled bit me.

N + OF WHICH

– Relative pronouns: N + of which
– Used to replace: possessive adjective (sở hữu của vật thôi)
– Functions in the relative clause: subject or object

Ví dụ 1:
The dog bit me. I had pulled its tail.
→ The dog whose tail I had pulled bit me.
= The dog the tail of which I had pulled bit me.

Ví dụ 2:
The table needs fixing. Its leg is broken.
→ The table whose leg is broken needs fixing.
= The table the leg of which is broken needs fixing.

b. Relative Adverbs:

Where: place (at/on/in the place)
When: time (at that time / on that day / in that month)
Why: reason (for that reason)

Ví dụ 1:
This is the place. I was born in that place.
→ This is the place where I was born.

Ví dụ 2:
I still remember the day. I first met him on that day.
→ I still remember the day when I first met him.

Ví dụ 3:
This is the reason. I don’t love him for that reason.
This is the reason why I don’t love him.

c. Hai loại mệnh đề quan hệ:

Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): bắt buộc phải có trong câu để bổ nghĩa cho danh từ, nếu không có thì danh từ sẽ vô cùng tối nghĩa.

Example:

Do you know the man who is talking to Mary?

Nếu chúng ta không dùng mệnh đề quan hệ mà chỉ nói “Do you know the man?” thì gần như chắc chắn là người nghe sẽ phải hỏi lại là người đàn ông nào. Thông tin trong mệnh đề quan hệ “who is talking to Mary” là vô cùng quan trọng.

Lưu ý: Mệnh đề quan hệ xác định thì không cần được ngăn cách bởi dấu phẩy.

Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clauses): hay còn được gọi là “Mệnh đề quan hệ không giới hạn” (Non-restrictive relative clauses), là loại mệnh đề quan hệ chỉ dùng để làm rõ hơn về danh từ mà không bắt buộc phải có trong câu. Nếu lược bỏ nó thì một số thông tin về danh từ có thể bị thiếu, nhưng không đến nỗi câu bị tối nghĩa.

Example:

Ho Chi Minh City, which is a commercial center of Vietnam, is beautiful.

Lưu ý:
– Mệnh đề quan hệ không xác định thì phải được ngăn cách bởi dấu phẩy.
– Không được dùng đại từ quan hệ “THAT” sau dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ không xác định.

d. Rút gọn mệnh đề quan hệ (Chỉ khi đại từ quan hệ là chủ ngữ):

1. Để nói về sở hữu, ta có thể dùng with + … thay vì mệnh đề quan hệ
The boy (who has) with short hair is my son.
2. Để nói về quần áo ta có thể dùng in + … thay vì mệnh đề quan hệ
The boy (who wears) in a white shirt is my son.
3. Nếu sau đại từ quan hệ là to be, ta bỏ đại từ quan hệ và to be, giữ phần còn lại.
– I want to hire the secretary (who is) good at computer skills.
– The boy (who was) punished by the teacher yesterday is my son.
4. Nếu sau đại từ quan hệ không phải to be, ta bỏ đại từ quan hệ, chuyển động từ chính về V-ING.
The boy (who told) telling a funny story yesterday is my son.

e. Lưu ý:

1. Không dùng THAT sau dấu phẩy trong non-defining relative clauses.

Example:
Tom, ——- has three sisters, has no interest in getting married.
(A) who
(B) whom
(C) that
(D) which

2. Không dùng THAT sau giới từ.

Example:
The man ——- you spoke to is my uncle.
(A) to him
(B) to whom
(C) whom to
(D) to that

3. THAT đặc biệt được dùng sau ALL, EVERYTHING, NOTHING, ANYONE, THE ONLY và SO SÁNH NHẤT.

Example:
All ——- you have to do is take care of a baby.
(A) what
(B) that
(C) which
(D) it

4. WHICH thế cho mệnh đề đi trước.

Ví dụ 1:
John didn’t pass the test, which disappointed his father.

Ví dụ 2:
The dentist had to pull out two of my teeth, ——- was a real pity.
(A) of which
(B) where
(C) which
(D) that

Trên đây là các phương pháp trả lời câu hỏi ngữ pháp – mệnh đề quan hệ, với đầy đủ các mẹo và ví dụ cụ thể giúp bạn chinh phục điểm tối đa trong bài thi TOEIC Reading Part 5. Hãy luyện tập thật nhiều và khi luyện tập nhớ áp dụng các mẹo trên nhé.

Phương pháp luyện thi TOEIC trên các Part khác

Đánh giá của bạn về bài viết này?