Skip links

Các phần được sắp xếp

Các phần được sắp xếp hợp lý, có hệ thống nên khi ôn lại em thấy rất dễ dàng. Task review được sắp xếp rất hợp lý, khi ôn lại hết các phần cũng giúp em nhớ bài thêm 1 lần nữa, khi làm sai thì app sẽ quay lại phần đã sai ở trước để làm lại – đó là điểm em rất thích.